Poziv Ministarstva kulture i medija za podnošenje prijava za predlaganje javnih potreba u kulturi – otvoren do 20. 10. 2021.

Ministarstvo kulture i medija objavilo je 19. rujna 2021. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu. Poseban naglasak će se staviti na programe koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturalni dijalog, razvoj civilnog društva.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture i medija, uvrstit će se programi:

– redovne djelatnosti udruga u kulturi,

– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,

– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,

– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),

– vizualnih umjetnosti,

– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,

– monografija iz područja kulture i umjetnosti,

– potpore izdavanju knjiga,

– potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora,

– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,

– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,

– književnih programa u knjižarama,

– knjižnične djelatnosti,

– muzejske djelatnosti,

– digitalizacije kulturne baštine,

– gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,

– međunarodne kulturne suradnje.

Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Prijave se podnose u razdoblju od 20. rujna do 20. listopada 2021. godine.