Javni poziv Ministarstva turizma i sporta “Konkurentnost turističkog gospodarstva” – prijavite projekt uz pomoć RCI Međimurje

Sa ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva i razvoja održivog turizma Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, za koji je u ovoj godini osigurano 13 milijuna kuna.

Program u središte pozornosti stavlja povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, razvoj turizma na turistički slabije razvijenim područjima, razvoj dodatnih sadržaja s ciljem razvijanja cjelogodišnjeg turizma te zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma. Kroz posebnu mjeru sredstva su usmjerena i na oporavak turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 13.000.000,00 kuna.

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru B kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Prijavitelj je dužan ostatak sredstava osigurati iz vlastitih ili drugih izvora.

Prijavitelj na Javni poziv može prijaviti jedan projekt.

UVJETI JAVNOG POZIVA

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:

-subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti

-OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili
turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Način i mjesto podnošenja prijave

-Prijave se podnose isključivo online sa svim potrebnim skeniranim i učitanim prilozima, putem
Prijavnog obrasca KTG/2022 koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta u
rubrici Javni pozivi.

Rok za slanje prijave

Krajnji rok za prijavu na Javni poziv je do 20. lipanj 2022. godine do 24.00 sati.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

MJERA A1 – HOTELI

Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli – NN 56/16, NN 120/19)

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI

Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

-ulaganja vezana uz realizaciju nivoa uređenja i opreme višeg standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli koja doprinose višoj dodanoj vrijednosti ugostiteljsko – turističke usluge Hotela

-razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja: bazeni, spa, wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji

-ulaganja u opremu i/ili sadržaje koji će doprinijeti dobivanju neke od propisanih oznaka posebnog standarda: Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike

-podizanje kvalitete hotela za ispunjavanje uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality« ili dostizanje uvjeta za dobivanje znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ ili uvođenje sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja EMAS za hotel

-ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2021. i 2022. god. Vezana za dostizanje uvjeta za promjenu postojećeg ugostiteljskog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u ugostiteljski objekt iz skupine „Hoteli“ ili već realizirana ulaganja vezana za dostizanje uvjeta za prenamjenu ili uključenje postojećih smještajnih objekata u ugostiteljske smještajne objekte vrste Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Prijavu

-povećanje ili poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom, uključujući i dizala

-opremanje hotela s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13, NN 86/20 članak 6.)

-ulaganje u e-punionice za električna vozila (automobile, bicikle, romobile) minimalne ukupne snage 50 kW DC ili 22 kW AC opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike

-digitalizacija i automatizacija u hotelskom poslovanju i suvremeni sustavi tehničke zaštite u hotelima (bez-kontaktni pristup uslugama poput otključavanja soba, sustav video nadzora, inteligentne analitike, protuprovalna i vanjska zaštita i sl.)

IZNOS POTPORE

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 400.000,00 kuna.

MJERA A3 – OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo)/Poljoprivrednik
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti na OPG-u: Vinotočje/Kušaonica, Izletište,
Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište, Objekt za
robinzonski smještaj ili kušaonica na poljoprivrednom gospodarstvu
Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju
ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16, NN 69/17,
120/19), Pravilniku o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/19), te za
kušaonicu i dodatnu ponudu poljoprivrednika registriranog kao obrt, trgovačko društvo ili
zadruga (NN 150/14)

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI

OPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, koje ima rješenje ili će isto ishoditi po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u.
Obrt, trgovačko društvo ili zadruga registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, samo za ulaganja u kušaonice i dodatne sadržaje na poljoprivrednom gospodarstvu

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

-podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja na OPG-u registriranom za ugostiteljske usluge, uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce ili povećanje kapaciteta i dodatne ponude na OPG-u registriranom za ugostiteljske usluge

-razvoj ili unaprjeđenje dodatnih sadržaja, kao što su: sportsko-rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, cikloturistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni, tematski i zabavni parkovi

-ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novih smještajnih kapaciteta, vinotočja/kušaonica, izletišta na OPG-u ili kušaonica na PG-u, prostora za održavanje radionica, prezentaciju i prodaju proizvoda OPG-a/poljoprivrednika

-povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom

-ulaganje u e-punionice za električna vozila (automobile, bicikle, romobile) minimalne ukupne snage 50 kW DC ili 22 kW AC opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike.

IZNOS POTPORE

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna.

Ovaj poziv raspisan je i za Mjeru A2 – Kampovi, koji također mogu ulagati u nekoliko prihvatljivih aktivnosti uz najniži iznos potpore 30.000,00, a najviši 300.000,00 kuna, dok je Mjera B namijenjena za pomoć ugostiteljskom sektoru Sisačko-moslavačke županije.

Svi zainteresirani za dodatne informacije vezano uz ovaj natječaj, te pripremu, izradu i prijavu projekta možete kontaktirati Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o (www.rci.hr) na tel. brojeve: 040 374 065; 091 561 57 93, kao i na mail: rci@rci.hr.