Međimurska županija raspisala Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda u 2022. godini

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi sukladno Programu potpore u poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine, a u skladu s Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013).
Svrha Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti prihvatljivim korisnicima za sljedeće ulaganje u poljoprivredi:

MJERA 10. POTPORA ZA PROMOCIJU I PRODAJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PROIZVEDENIH NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
Potpora se dodjeljuje s ciljem promoviranja poljoprivrednih proizvoda s područja županije, povećanja kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, promicanja Međimurske županije kroz organizaciju nastupa na sajmovima i manifestacijama, te olakšanja malim poljoprivrednim proizvođačima pristup tržištu i distribuciju njihovih proizvoda na tržnicama. Prednost imaju autohtoni proizvodi Međimurske županije.
Potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu odobrava se za:
Podmjera 10.1. Organizacija i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine, a koja imaju za cilj promoviranje i prodaju poljoprivrednih proizvoda
Prihvatljivi troškovi su troškovi zakupa i uređenja izložbenog prostora, troškovi transporta izložaka, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala direktno vezanih uz nastup na sajmu ili izložbi za koju se traži potpora i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na sajmovima, izložbama i manifestacijama.
Organizatorima zajedničkog nastupa mogu se odobriti potpore u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna ili 2.654,46 EUR (1 EUR = 7,53450 HRK). Jedan organizator zajedničkog nastupa može dobiti najviše dvije potpore godišnje.
Pojedinačnim podnosiocima zahtjeva potpora će se odobriti samo za jedan samostalni nastup u kalendarskoj godini i to do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 3.000,00 kuna ili 398,17 EUR (1 EUR = 7,53450 HRK) godišnje. Potpora se neće odobriti pojedinačnim podnosiocima za samostalni nastup, ako isti mogu sudjelovati u zajednički organiziranom nastupu na istom događanju, za koji je organizatoru zajedničkog nastupa odobrena potpora od strane županije.
Podmjera 10.2. Ulaganja u promotivne i marketinške aktivnosti poljoprivrednog gospodarstva
Prihvatljivi troškovi su troškovi izrade promotivnih tiskanih materijala (prospekata, brošura, letaka…) koji promoviraju poljoprivredno gospodarstvo i njihove proizvode, troškovi oglašavanja u medijima (radio, tv, internet, društvene mreže), troškovi izrade i redizajna web stranica.
Potpora se odobrava u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 kuna ili 265,45 EUR (1 EUR = 7,53450 HRK) godišnje.
Podmjera 10.3. Direktna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta
Prihvatljivi troškovi su troškovi korištenja servisa internet prodaje za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
Potpora se odobrava u visini do 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 1.000,00 kuna ili 132,72 EUR (1 EUR = 7,53450 HRK) godišnje.
Podmjera 10.4. Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda na tržnicama
Prihvatljivi troškovi su troškovi zakupa table za prodaju poljoprivrednih proizvoda na tržnicama na području Međimurske županije.
Potpora se odobrava u visini 50% ukupno prihvatljivih troškova, do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna ili 663,61 EUR (1 EUR = 7,53450 HRK) po pojedinom korisniku.

2. KORISNICI POTPORE
Korisnici potpora iz ovog Programa jesu poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište i proizvodne kapacitete na području Međimurske županije i nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Međimurske županije.
Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz poljoprivrede:
a) samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
b) obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
c) obrti,
d) mikro, mala i srednja poduzeća koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda,
e) udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Zahtjev s traženom dokumentacijom i naznakom „Javni poziv – poljoprivreda MJERA 10“ dostavlja se na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu
i turizam
Odsjek za poljoprivredu
R. Boškovića 2, 40000 Čakovec

ili

osobno u kuverti u pisarnicu Međimurske županije, R. Boškovića 2 Čakovec.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimati će se prema redoslijedu prispijeća (bez obzira na način dostave) do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2022. godine.

Više o Pozivu, kao i potrebne dokumente za prijavu možete pronaći na poveznici OVDJE.