Međimurska županija raspisala Javni poziv za poljoprivrednike vrijedan 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Međimurska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2022. godini. Međimurska županija od 2014. godine provodi Program potpora u poljoprivredi s ciljem poticanja razvoja poljoprivrede, unaprjeđenja ruralnog razvoja, poticanja konkurentnosti poljoprivrede, postizanja održivog razvoja te ulaganja u održivu poljoprivrednu proizvodnju.

Kontinuirano se povećava broj mjera i iznosi u Programu potpora u poljoprivredi, a interes poljoprivrednika je iz godine u godinu sve veći. U 2020. godini isplaćeno je 1.467.400,00 kuna potpora koje je zatražilo oko 400 gospodarstava. Pravo na potporu u 2021. godini ostvarilo je 353 poljoprivrednih gospodarstva u ukupnom iznosu od 1.770.821,74 kuna. Za 2022. godinu za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u županijskom je proračunu osigurano oko 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Svrha Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti prihvatljivim korisnicima za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1. EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA

Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Potpora će se odobriti poljoprivrednom gospodarstvu koji ima zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti s  propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju za tekuću godinu.

Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.

MJERA 3. PODIZANJE I OBNOVA TRAJNIH  NASADA

Potpora je namijenjena za podizanje i obnovu trajnih nasada za nabavu certificiranog  sadnog materijala  za sadnice jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, lješnjaka, kupine, borovnice i nove vrste kao što su aronija, goji bobice i sl. i visokokvalitetne lozne cijepove preporučenih sorti za Podregiju Zagorje-Međimurje.

Potpora za nabavu sadnica i loznih cijepova dodjeljuje se u visini do 50% od dokumentiranih troškova.

Iznos potpore po korisniku može maksimalno iznositi 15.000,00 kuna godišnje.

MJERA 4. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE

Potpora se dodjeljuje za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini nabavilo i postavilo sustav za zaštitu višegodišnjeg nasada od tuče. Prihvatljivi troškovi su materijal i elementi za postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče.

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 70% dokumentiranih prihvatljivih troškova.

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 40.000,00 kuna godišnje.

MJERA 5. NABAVA I ZADRŽAVANJE UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA

Podmjera 5.1. Nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica          

Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih nerastova i nazimica, odnosno za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica iz vlastitog uzgoja, poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave svinjogojstvom i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Potpora za nabavu nerastova i nazimica dodjeljuje se u iznosu od 80% od nabavne cijene,  a potpora za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica 700,00 kuna po grlu, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje tri godine.

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 15.000,00 kn godišnje.

Podmjera 5.2 Nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica

Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica  poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave kozarstvom – proizvodnja mlijeka i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja i  Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarčeva iznosi  50% od nabavne cijene, a najviše 1.000,00 kuna. Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarica iznosi  50% od nabavne cijene, a najviše 700,00 kuna. Korisnik potpore dužan je grlo držati u uzgoju najmanje tri godine, odnosno zadržati obujam postojeće proizvodnje nadomještanjem grla kupovinom ili iz vlastitog uzgoja.

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi  8.000,00 kuna godišnje.

MJERA 6. POTPORA ZA OKRUPNJAVANJE I POVEĆANJE POSJEDA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednom gospodarstvu za kupnju poljoprivrednog zemljišta, radi okrupnjavanja postojećih parcela i povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu.

Iznos potpore je 2.000,00 kn/ha za kupljeno poljoprivredno zemljište, radi povećanja poljoprivrednog posjeda, odnosno 3.500,00 kn/ha ako je kupljeno susjedno zemljište koje graniči s vlastitom parcelom, radi okrupnjavanja parcele. Iznos potpore se izračunava razmjerno površini kupljenog poljoprivrednog zemljišta.

Potpora će se dodijeliti za kupljeno zemljište čiji su vlasnički odnosi uređeni na način da ZK glasi na podnositelja zahtjeva za dodjelom potpore ili je za iste pokrenut postupak uređenja.

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 20.000,00 kn godišnje.

MJERA 7. POTPORA ZA ULAGANJE U PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednom gospodarstvu za građenje ili adaptaciju gospodarskih objekata i za opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda. Pod poljoprivrednim proizvodima podrazumijevaju se proizvodi  koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 (meso, mlijeko, voće, povrće, uljarice,  žitarice, prirodni med i gljive).

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave građevinskog materijala i troškovi izvršenih radova u izgradnji ili adaptaciji objekata ili prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda i troškovi za nabavu strojeva i opreme za pakiranje, sušenje, zamrzavanje i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda, te su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva. Potpora će se dodjeljivati za objekte, odnosno prostore koji su u vlasništvu poljoprivrednog gospodarstva koje traži potporu i za koje je izdan odgovarajući dokument o pravu građenja ili adaptacije.

Iznos potpore  je 80% od ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna godišnje.

MJERA 8. POTPORA ZA ULAGANJE U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU (zatvoreno zaprimanje prijava 30. 03. 2022. s obzirom na planirana sredstva u proračunu Međimurske županije za 2022. godinu za dodjelu potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i broj zaprimljenih zahtjeva)

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za ulaganja povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Primarna poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja poljoprivrednih proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

Korisnici ove potpore su poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje, te su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Iznos potpore je do 80% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna godišnje

Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:

Podmjera 8.1. Troškovi kupnje, građenja i opremanja plastenika i staklenika za uzgoj jednogodišnjeg, višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i objekata za uzgoj gljiva (oprema za staklenike, plastenike, tunele i objekte za uzgoj gljiva, oprema i uređaji za navodnjavanje i gnojidbu, oprema za dopunsko osvjetljenje i zasjenjivanje, oprema i uređaji za pripremu tla prije sjetve i sadnje i supstrata (miješanje supstrata, punjenje posuda supstratom i dr.), oprema i uređaji za sjetvu, sadnju i postavljanje niskih tunela, malčfolija, agrotekstila te sustava navodnjavanja kapanjem, oprema i uređaji za zaštitu bilja i sterilizaciju tla i supstrata, oprema za berbu/žetvu u zaštićenim prostorima, oprema za pranje, etiketiranje, pakiranje lončanica, oprema za sterilizaciju, oprema i uređaji za pogone za grijanje, agregati za proizvodnju električne energije, kao i ostala oprema potrebna za opremanje staklenika, plastenika i objekata za uzgoj gljiva).

Minimalna površina prihvatljiva za potporu za nabavu novog plastenika iznosi 0,03 ha za površine zaštićenih prostora.

Podmjera 8.2. Troškovi izgradnje ili adaptacija gospodarskih zgrada za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gospodarstvu. Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave građevinskog materijala i troškovi izvršenih radova u izgradnji ili adaptaciji gospodarskih zgrada, te usluge izrade projektne dokumentacije. Potpora će se dodjeljivati za izgradnju ili adaptaciju gospodarskih zgrada za koje je postoji dokaz o pravu građenja ili adaptaciju  i koji su u vlasništvu poljoprivrednog gospodarstva koje traži potporu.

Podmjera 8.3. Troškovi kupnje mehanizacije i opreme za obavljanje vlastite poljoprivredne proizvodnje (traktor, oprema za osnovnu i dopunsku obradu tla, oprema za sjetvu i sadnju, oprema za košnju,  oprema za zaštitu bilja, oprema za žetvu i berbu, oprema za transport proizvoda ili inputa na gospodarstvu, atomizer …). Financirati će se troškovi kupnje nove ili rabljene mehanizacije i opreme kod ovlaštenog zastupnika ili distributera poljoprivrednom mehanizacijom i opremom.

MJERA 9. EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA

Potpora se dodjeljuje za pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju. Potpora se ne dodjeljuje za sustave redovitog obrazovanja.

Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 100 % dokumentiranih troškova, a najviše do 1.000,00 kuna godišnje.

MJERA 11. PROGRAMI KVALITETE, STVARANJE ROBNE MARKE I ZAŠTITA MEĐIMURSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka kvalitete, za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog  na području Međimurske županije.

Prihvatljivi troškovi su troškovi istraživanja tržišta, troškovi idejnog stvaranja i oblikovanja proizvoda, troškovi proizvodnog procesa, troškovi promidžbe i marketinških aktivnosti vezani uz robnu marku, troškovi ulaska u sustav kvalitete i troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete, izrada specifikacije proizvoda.

Potpora se dodjeljuje u iznosu 90 % dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

Korisnici potpora iz ovog Programa su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište i proizvodne kapacitete na području Međimurske županije i nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Međimurske županije.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi za dodjelu potpora, za sve mjere, zaprimati će se prema redoslijedu prispijeća (bez obzira na način dostave) i do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog 2022. godine, osim za:

–  MJERU 3. – proljetna sadnja zaprima se do 30. lipnja 2022. godine, a za jesensku sadnju najkasnije do 30. studenog 2022. godine

Jedan korisnik potpore može podnijeti zahtjev za dodjelu potpora po više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 70.000,00 kuna godišnje. Minimalna vrijednost  tražene potpore mora biti veća od 100,00 kuna bez PDV-a.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Odsjek za poljoprivredu Međimurske županije.

Obrazac zahtjeva, izjave i Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine mogu se preuzeti  na web stranici www.medjimurska-zupanija.hr.

Izvor: Međimurska županija