Javni poziv “Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma” – prijave projekata od 07. 11. 2022. do 03. 02. 2023.

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

Poziv je usmjeren na razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Uz navedeno, svrha ovog Poziva je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Sukladno NPOO-u, dio ukupnih ulaganja dodijelit će se za ulaganja usmjerena na ublažavanje klimatskih promjena ili prilagodbu tim promjenama, digitalizaciju, aktivnosti u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova, energetske učinkovitosti ili smanjenja otpada te za prelazak na kružno gospodarstvo. Također, dio ulaganja dodijelit će se za potporu ulaganjima koja doprinose zelenoj tranziciji te koja su usklađena sa zakonodavnim okvirom u području okoliša na razini EU, kao i na razini Republike Hrvatske.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.250.000.000,00 HRK (165.903.510,52 EUR) od čega je iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kako slijedi:

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000,00 HRK (135.377.264,58 EUR)

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR)

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma – 180.000.000 HRK (23.890.105,51 EUR)
.

Prihvatljivi prijavitelji:

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju
Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014 te velika poduzeća koja ne ispunjavanju kriterije definirane Prilogom I. Uredbe 651/2014, a koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07) ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu
Prihvatljivi prijavitelji je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07).

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma
Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma.

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Obrasci koji su sastavni dio Poziva:
Obrazac 1.1. Prijavni obrazac Grupa 1 (elektronska verzija u sustavu eNPOO)
Obrazac 1.2. Prijavni obrazac Grupa 2 (elektronska verzija u sustavu eNPOO)
Obrazac 1.3. Prijavni obrazac Grupa 3 (elektronska verzija u sustavu eNPOO)
Obrazac 2.1. Izjava prijavitelja Grupa 1
Obrazac 2.2. Izjava prijavitelja Grupa 2
Obrazac 2.3. Izjava prijavitelja/ partnera Grupa 3
Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 3.1. Skupna izjava za partnera poduzetnika Grupa 3
Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti za prijavitelja/partnera i pojedinačno za svako povezano poduzeće
Obrazac 5.1. Investicijska studija Grupa 1 i Grupa 3
Obrazac 5.2. Poslovni plan Grupa 2
Obrazac 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja
Obrazac 7. Izjava prijavitelja o kapacitetima u ITR1
Obrazac 8. Izjava prijavitelja za projekte zdravstvenih ustanova Grupa 1 i Grupa 3
Obrazac 9. Izjava o zajedničkoj prijavi projektnog prijedloga  Grupa 2
Obrazac 10. Popis minimalnog sadržaja Sporazuma o partnerstvu Grupa 3
Obrazac 11. Proračun Grupa 3

Prilozi koji su sastavni dio Poziva:

Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 2. Opći uvjeti
Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava – Grupa 1
Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava – Grupa 2
Prilog 3.3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava – Grupa 3
Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Minimalni sadržaj garancije za predujam
Prilog 7. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi.

Dodaci koji su sastavni dio Poziva:

Dodatak 1. Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma
Dodatak 2. Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u sektoru turizma.