JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa “Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije za 2022. godinu“

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa “Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije za 2022. godinu“.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Međimurskoj županiji. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 400.000,00 kuna osigurana su u proračunu Međimurske županije.

2. NAMJENA SREDSTAVA
U Programu „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije u 2022. godini“ prihvatljivim troškovima smatraju se isključivo oni nastali kroz aktivnosti koje doprinose:

• unapređenju kvalitete postojeće smještajne ponude (subjekti registrirani u skladu s važećim zakonskim propisima)
• uvođenju dodatnih inovativnih turističkih sadržaja u postojećim registriranim turističkim subjektima
• jačanju enogastronomske ponude u postojećim registriranim turističkim subjektima

Sredstvima ovog Programa mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali u razdoblju od 1. 1. 2022. godine, pa sve do završetka projekta, odnosno do krajnjeg roka za realizaciju prema uvjetima iz Programa odnosno Javnog poziva (do 31. 3. 2023.).

Sredstva će se dodjeljivati poštujući načelo izbjegavanja dvostrukog financiranja koje podrazumijeva izbjegavanje dvostrukog financiranja istih troškova iz sredstava ovog Programa i drugih javnih izvora uključujući sredstva programa Europske unije, odnosno Europskih strukturnih i investicijskih fondova o čemu odgovorne osobe potpisuju zasebni obrazac iz natječajne dokumentacije.

Sredstva dodijeljena po ovom Programu smatraju se potporom male vrijednosti u smislu Uredbe Komisije (SL EU L 352, od 24. 12. 2013.) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Uredbi Komisije (SL EU L 215/3, 7. 7. 2020.) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici bespovratnih potpora po ovom Programu mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije i to kako slijedi:

• Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
• Fizičke osobe (građani) koji su registrirani za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači)
• Obrti, registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost
• Trgovačka društva, registrirana za turističku/ugostiteljsku djelatnost
• Drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost

Prijavitelji mogu biti i oni subjekti koji su ranijih godina već bili korisnici programa bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije.

Neprihvatljivi prijavitelji su turističke zajednice, te tvrtke/ustanove/institucije u vlasništvu ili suvlasništvu Međimurske županije, kao i tvrtke/ustanove/institucije kojima je Međimurska županija osnivač ili su na neki drugi način već postojeći korisnici proračuna Međimurske županije.
Svaki prijavitelj može podnijeti samo jedan zahtjev.

4. KRITERIJI ODABIRA
Odabir projekata za dodjelu bespovratnih potpora obavljati će se prema slijedećim kriterijima:

• jasno definiran sadržaj projekta – originalnost i kvaliteta projekta (0-50 bodova)
• doprinos razvoju turističke ponude destinacije (0-30 bodova)
• procjena pozitivnih učinaka u razmjerno kratkom vremenskom roku – dovršenost projekta (0-30 bodova)
• odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja (0-30 bodova)
• doprinos održivosti u skladu sa zelenom i digitalnom tranzicijom turističkih proizvoda (0-10 bodova)
• novo zapošljavanje (0-10 bodova)

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore treba sadržavati:
• popunjen obrazac zahtjeva
• preslika rješenja o upisu u odgovarajući registar
• rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje turističko/ugostiteljskih djelatnosti odnosno Rješenje o kategorizaciji objekta (uvjetno)
• dokaz o vlasništvu na nekretninama na kojima se projekt realizira
• dokaz o legalnosti građevine (ukoliko prijavljeni projekt podrazumijeva gradnju/dogradnju/proširenje objekta, potrebno je priložiti kopiju pravomoćne građevinske dozvole ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje legalnost građevine)
• popunjen obrazac poslovnog plana (osnovni podaci o poduzetniku, opis cjelokupnog projekta u kome će biti opisana ideja i vizija projekta, opis postojećeg stanja i poslovanja, opis šire lokacije i popratnih sadržaja, financijski plan projekta, troškovnik, predračuni i dr., podaci o dosadašnjim ulaganjima po izvorima dodjele sredstava, doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji, poslovni pokazatelji za prethodnu godinu, planirano vremensko razdoblje realizacije projekta i dr.)
• potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne stariji od 30 dana)
• ovjerenu izjavu poduzetnika o korištenim potporama male vrijednosti
• ovjerenu izjavu poduzetnika da objekt za koji se koristi bespovratna potpora neće prodati, dati u zakup ili iznajmiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje neke druge djelatnosti i to slijedećih 5 godina
• ovjerenu izjavu poduzetnika o načelu izbjegavanje dvostrukog financiranja
• foto-dokumentaciju postojećeg stanja objekta (na CD-u ili USB memory stick-u)
• preslika kartice bankovnog računa

Prijavitelji koji traže financijska sredstva za obnovu objekata, odnosno starih kuća, a koje su pod zaštitom Ministarstva kulture, dužni su priložiti rješenje navedenog Ministarstva i njihovo mišljenje glede novih zahvata na objektu, a koji se odnose na dodjelu sredstava po ovom zahtjevu.

6. DODJELA SREDSTAVA
Prijave za dodjelu sredstava razmatrati će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu osnovano u Županiji, a Odluku o dodjeli sredstava donijeti će Župan na temelju prijedloga Povjerenstva.
O odabranim projektima prijavitelji će biti obaviješteni u roku osam dana od dana donošenja Odluke o odabiru.
Temeljem odluke Župana, sklapa se ugovor s korisnicima sredstava, kojim će se, između ostalog, ugovoriti i obveza dostave dokaza o namjenski utrošenim sredstvima.

7. KONTROLA NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA
Korisnici potpora dužni su omogućiti Povjerenstvu kontrolu namjenskog korištenja potpora, a po potrebi i očevid realizacije turističkog projekta na licu mjesta.
Korisnici potpora dužni su:
a) sredstva potpora koristiti isključivo za namjenu za koja su sredstva dodijeljena, sukladno zahtjevu
b) po utrošku sredstava/realizaciji projekta dostaviti pismeno izvješće i dokumentirati namjensko korištenje dobivenih sredstava (računima – R1, kupoprodajnim ugovorom, pismenim izvješćem, foto dokumentacijom na CD-u i sl.) odmah po utrošku sredstava.
Za priložene račune nužno je napraviti zbirnu specifikaciju.

U svrhu poštivanja obveza iz točke 8. i osiguranja povrata odobrenih sredstava u slučaju njihovog neopravdanog i nenamjenskog korištenja, Korisnik odobrene potpore se obvezuje Međimurskoj županiji dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu od strane javnog bilježnika u iznosu većem od dodijeljene potpore i to nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a prije dodjele sredstava i potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

U slučaju nepoštivanja odredbi iz točke 8. (nenamjenskog korištenja sredstava, nepodnošenja odgovarajućeg izvješća o utrošku sredstava, nepoštivanja rokova i dr.) Korisnik se obvezuje dobivena sredstva uz obračunatu zateznu kamatu, u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o utvrđenom činjeničnom stanju od strane Povjerenstva vratiti na poslovni račun Međimurske županije.
Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva ili propuste na vrijeme dostaviti izvješće gube pravo na poticajna sredstva Međimurske županije u slijedećih pet godina.

8. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjevi se dostavljaju osobno u pisarnici Međimurske županije ili putem pošte najkasnije do 10. listopada 2022. godine na adresu:

Međimurska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
„Javni poziv – Turizam – NE OTVARATI“
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec

Na zatvorenoj omotnici moraju biti vidljivi i podaci prijavitelja.

Da bi prijava bila pravovaljana, prijavitelj mora podnijeti prijavu na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr ).
Sve propisane obrasce potrebno je popuniti na računalu, isključivo na hrvatskom jeziku.
Svi obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom (ukoliko je prijavitelj pravna osoba) od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva.

Zahtjevi koji se dostave nakon isteka roka, koji nisu ispunjeni na računalu ili koji nemaju svu traženu dokumentaciju neće se razmatrati.

9. INFORMACIJE
Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na adresi: Ruđera Boškovića 2, Čakovec, te na telefon: 040/374-015, e-mail: turizam@medjimurska-zupanija.hr ili na službenim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr.

Obrasce potrebne za prijavu možete preuzeti OVDJE.