Natječaj za podmjeru 4.2. “Potpora za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda” – prijave projekata od 06. 02. do 04. 05. 2023.

Ministarstvo poljoprivrede RH u sklopu Programa ruralnog razvoja objavilo je 22. prosinca 2022. godine Natječaj za provedbu mjere 4 ”Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. ”Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda”, operacije 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”.

Rok za podnošenje prijave: od 6. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 4. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

Financiranje: najniži iznos potpore: 15.000 EUR; najviši iznos potpore: 2.000.000 EUR

Najviši iznos potpore po projektu za početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu: do 200.000 EUR.

Intenzitet potpore: do 50%.

Prihvatljivi prijavitelji

-fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, u trenutku objave Nacrta natječaja na E-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući korisnike početnike,

-fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, a upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora u odgovarajućim registrima),

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji nisu posjedovali financijske izvještaje, a koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta moraju najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju biti upisani u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi, plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje, plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

-proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija (najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora u odgovarajućim registrima),

-fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru) kod samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda,

-fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru s registriranim objektom u kojem se obavlja djelatnost prerade u odgovarajućim registrima objekata u trenutku objave Nacrta natječaja na E-savjetovanju kod samostalnih ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina te laboratorija za vlastite potrebe korisnika u funkciji prerade.

Prihvatljivost projekta

-ulaganje u preradu i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru,

-ulaganje uključuje najmanje jedan trošak koji ima karakteristike digitalne komponente,

-rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. Ugovoru,

-u slučaju gradnje, projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja,

-u slučaju građenja objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, objekata za preradu hrane za životinje te u slučaju prenamjene postojećih objekata u objekte za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla /ili objekte za preradu hrane za životinje korisnik mora imati ishođeno Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima od strane uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede,

-u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti, sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu ili sklopljen do najkraće 31. 12. 2030. godine.

Prihvatljivi troškovi

Materijalni troškovi:

-ulaganje u građenje/rekonstrukciju: objekata za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, objekata za čuvanje/spremanje vozila i poljoprivrednih strojeva,

-ulaganje u građenje/rekonstrukciju/opremanje/ugradnju opreme

-objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice),

-objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,

-ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade,

-kupnja gospodarskih vozila (prihvatljivo je isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za preradu

i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru),

-kupnja strojeva, opreme/ugradnja opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade,

-kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, ne prije 01.01.2014. godine),

-prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17 uredbe (EU) br. 1305/2013.

Opći troškovi:

-troškovi pripreme poslovnog plana,

-troškovi pripreme dokumentacije,

-troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora.

Nematerijalni troškovi:

-kupnja ili razvoj računalnih programa,

-kupnja prava na patente i licence,

-zaštita autorskih prava,

-registracija i održavanje žigova,

-ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Za detaljnije informacije o ovom natječaju, kao i pripreme i izradi projekta, možete kontaktirati RCI Međimurje na tel. 374 – 065 ili na mail: rci@rci.hr.