Od 7. studenog započele prijave za natječaj Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – završni rok predaje projekata 3. veljače 2023.

Od 7. studenog 2022. započele su prijave projekata na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava – C1.6. R1-I2 – Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektora turizma.

Završni rok predaje projeknih prijedloga je 3. veljače 2023. do 12 sati.

Pozivom se potiču ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika, koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

Svrha poziva je potaknuti ulaganja razvoja turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Uz navedeno, svrha poziva je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Podnošenje prijava je započelo 7. studenog 2022. godine u 12:00 sati i traje do 3. veljače 2023. godine u 12:00 sati putem sustava elektroničke prijave projekata eNPOO.

Ovaj poziv podijeljen je u 3 grupe.

Grupa 1 – Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Grupa 2 – Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Grupa 3 – Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Prihvatljivi prijavitelji za Grupu 1
mikro, mala, srednja i velika poduzeća:
trgovačka društva, obrti koji se odnose na klasifikacijske oznake sukladno NKD-2007:
55.1 Hoteli i sličan smještaj – Objekti za pružanje usluge smještaja iz skupine «Hoteli» (NN 88/07),
razvrstavaju se na sljedeće vrste:
• hotel baština (engl. heritage)
• hotel
• aparthotel
• turističko naselje
• turistički apartmani
• pansion
• difuzni hotel
• integralni hotel (udruženi).
55.3 Kampovi i prostori za kampiranje,
93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.
Zdravstvena ustanova u zdravstvenom turizmu koja se odnosi na klasifikacijske oznake sukladno NKD-2007:
55.1 Hoteli i sličan smještaj,
55.3 Kampovi i prostori za kampiranje.

Prihvatljive aktivnosti

1) Aktivnosti za zelenu tranziciju
Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za zelenu tranziciju te najmanje dvije aktivnosti za zelenu tranziciju iz drugih kategorija.
Obvezne aktivnosti za zelenu tranziciju
-građenje objekata
-aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti.
Druge kategorije aktivnosti za zelenu tranziciju:
-opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti,
-uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji,
-ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije,
-uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača,
-uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike,
-ulaganja u održivu mobilnost,
-ulaganja u zelene vještine.

2) Aktivnosti za digitalnu tranziciju
Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za digitalnu tranziciju:
Obvezne aktivnosti za digitalnu tranziciju:
-uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje s ciljem digitalne transformacije,
-uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije.
Druge kategorije aktivnosti za digitalnu tranziciju:
-ulaganja u digitalne vještine.

3) Neobavezne aktivnosti
-uređenje okoliša,
-uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda,
-ulaganja u usavršavanje,
-savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta,
-izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije.

Prihvatljive aktivnosti sukladno kategoriji potpore
Regionalne potpore: ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.
Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.
Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti.
Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije, održiva mobilnost: ulaganje u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost.
Potpore za usavršavanje.
De minimis potpore: aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije, savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta, aktivnosti revizije projekta, aktivnosti stručnog nadzora.

Prihvatljive kategorije troškova

Regionalne potpore za ulaganje:

ulaganja u materijalnu imovinu:

-gradnja/rekonstrukcija/opremanje objekata,
-drugo opremanje objekata
nabava digitalne i komunikacijske opreme, IKT infrastrukture, opreme za napredne sustave digitalizacije, mrežne opreme
-uvođenje rješenja za kibernetičku sigurnost,
nabava ostale opreme za provedbu aktivnosti u projektu (sigurnosne kamere, protuprovalni sustavi, kontrola pristupa, parkirni sustavi, videokonferencijski sustavi)
-uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela temeljenih na kružnom gospodarstvu, OIE, energetskoj učinkovitosti
uvođenje rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama,
-uvođenje rješenja za održivu uporabu vode,
-uređenje zelenih površina,
uređenje plaža;
-ulaganja u nematerijalnu imovinu
-uvođenje rješenja za optimizaciju procesa,
-troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja (softveri),
-nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva.

Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:

-postavljanje novih sustava za proizvodnju: električne energije iz energije sunca, vjetra, geotermalne energije, toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora: toplinski sunčani kolektori, dizalice topline, geotermalni izmjenjivači topline.

Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti:

-obnova ovojnice zgrade

-povećanje toplinske zaštite ovojnice,

-ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje tehničkih sustava zgrade koje uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, i pripremu potrošne tople vode,

-zamjena unutarnje rasvjete,

-uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom i slični troškovi.

Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije – ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika,

Potpore za usavršavanje:
-troškovi predavača
-troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja – putni troškovi, troškovi materijala, potrošna roba, amortizacija alata i opreme,
-troškovi savjetodavnih usluga.

De minimis potpore:
-ulaganja u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika,
-komunalni doprinos (prihvatljivo od 01.02.2020.),
-priprema projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 01.02.2020.),
-priprema postupka certificiranja i provjera sukladnosti sukladno zahtjevima certifikata ili eko-oznaka (prihvatljivo od 01.02.2020.),
-izrada studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo do 01.02.2020.),
-priprema natječajne dokumentacije (prihvatljivo od 05.10.2022. do 60.000,00 HRK),
-upravljanje projektom (do 185.000,00 HRK),
-izrada dokumentacije za nabavu (do 50.000,00 HRK),
-revizija projekta (do 50.000,00 HRK)
-stručni nadzor i sl.

Financiranje
Najniži iznos potpore: 2.000.000,00 HRK (265.445,62 EUR)
Najviši iznos potpore: 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42EUR)

Intenzitet potpore

I. Regionalne potpore:
Panonska i Sjeverna Hrvatska:
mikro i mala poduzeća: 70%
srednja poduzeća: 60
velika poduzeća: 50%

II. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:
ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora – utvrđena kao zasebno ulaganje ili ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora – utvrđena kao slična ulaganja koja su manje prihvatljiva za okoliš, a koja se mogu vjerodostojno provesti bez potpore:
mala poduzeća: 65%
srednja poduzeća: 55%
velika poduzeća: 45%
ulaganja u mala postrojenja za koja nije moguće odrediti ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš:
mala poduzeća: 50%
srednja poduzeća: 40%
velika poduzeća: 30%

Intenziteti se mogu povećati u slučaju potpomognutih područja:
za 15% za regije u Panonskoj, Jadranskoj i Sjevernoj Hrvatskoj.
III. Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti (izravno vezane uz regionalne potpore):
mala poduzeća: 50%
srednja poduzeća: 40%
velika poduzeća: 30%
Intenziteti se mogu povećati u slučaju potpomognutih područja:
za 15% za regije u Panonskoj, Jadranskoj i Sjevernoj Hrvatskoj.
IV. Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije iz članka 36. Uredbe 651/2014 i Programa dodjele državnih potpora:
do 40% prihvatljivih troškova
Intenziteti se mogu povećati za:
mala poduzeća: 20%
srednja poduzeća: 10%
za ulaganja koja se nalaze u potpomognutim područjima: 15%.
V. Potpore za usavršavanje iz članka 31. Uredbe 651/2014 odnosno članka 15. Programa dodjele državnih potpora:
do 50% prihvatljivih troškova.
Intenziteti se mogu povećati za: usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju.
VI. De minimis potpore:
85% prihvatljivih troškova u kategorijama ITR 0, 1, 2, 3, 4.

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Prihvatljivi prijavitelji je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07).

Zelena i digitalna tranzicija obuhvaća razvoj turističkih proizvoda koji brinu o okolišu i održivom korištenju resursa. Poziv je posebno upućen turistički slabije razvijenim područjima u koje spada i Međimurska županija, gdje će se bodovati povezivanje poduzetnika u turizmu, jačanje otpornosti i produktivnosti, konkurentnost na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija u poslovanje.

Kroz zelene i inovativne projekte nastojat će se ublažiti učinci prekomjernog turizma u turističkim destinacijama, poticati održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima i jačati socijalnu održivost uz otvaranje novih radnih mjesta i povećanje zaposlenosti lokalnog stanovništva.

Dio sredstava je rezerviran za projekte koji ciljaju na ublažavanje posljedica klimatskih promjena koji implementiraju rješenja za energetsku učinkovitost i smanjenje otpada, ili potenciraju prelazak na kružno gospodarstvo.

Najniži iznos potpore: 100.000,00 HRK (13.272,28 EUR)

Najviši iznos potpore: 1.506.900,00 HRK (200.000,00 EUR)

 

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma.

 

Sve dodatne informacije o ovom Pozivu možete dobiti na web stranici rci.hr, na e-mail: rci@rci.hr ili na tel. 374-065.

 

Foto: Jedan od novih turističkih aduta Međimurja – vidikovac na Mađerkinom bregu